NORMATIVA GENERAL DEL TROFEU UIB

El Trofeu UIB és un torneig concebut com a pràctica esportiva lúdica que té com a objectiu fomentar l’esport entre els membres de la comunitat universitària.

1. Tots els participants en aquest campionat han de ser persones que formin part de la comunitat universitària (estudiants de grau o postgrau, PAS o PDI).
Durant la competició han d’anar proveïts de qualque document que acrediti la seva identitat.

2. Per fer un control de la competició es crea la Comissió de Seguiment del TUIB, formada per dos membres: Un representant de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i un representant de l’àrea d’Activitats Físiques i Esportives del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat
Saludable.


Té com a funcions:
a) Dirimir qualsevol conflicte que hi pugui haver durant la competició.
b) Interpretar totes aquestes normes, com també qualsevol qüestió que sorgeixi durant el campionat.

3. Els participants no poden estar inscrits en dos equips d’una mateixa modalitat esportiva.

4. Els equips o els jugadors que no facin acte de presència en un dels partits que tenen assignats seran sancionats per la comissió de seguiment del TUIB. La mateixa consideració tindrà arribar al començament del partit més tard de l’hora assenyalada. Es permetrà com a màxim per a l’inici del partit cinc minuts de retard.

Per causes de força major, es pot ajornar un partit. Es consideren causes de força major:
- Inclemències meteorològiques greus. (L’àrbitre o l’organització ho decidiran.)
- Desgràcia personal.
- Exàmens i obligacions acadèmiques que no deixin formar l’equip.
La segona i la tercera causa s’han de comunicar a l’organització per escrit mitjançant un formulari, que s’ha de lliurar en persona al responsable de les competicions amb un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació a la data en què es preveu que tindrà lloc el partit.

No es consideren causes de força major:
- La convocatòria d’exàmens o obligacions acadèmiques que no afectin un nombre de participants suficient perquè impedeixin totalment que es faci el partit per manca de jugadors. Si la resta de jugadors inscrits és suficient per formar equip d’acord amb la normativa corresponent de cada esport, el partit s’ha de fer.
- Qualsevol altra situació que no impedeixi materialment que es disputi el partit, si la resta de jugadors inscrits és suficient per formar equip.

5. L’activitat lúdica i participativa, acompanyada de l’educació i el joc net, és objectiu prioritari en el Trofeu UIB. Si un jugador actua de forma força antiesportiva o hi ha una situació conflictiva amb els companys, amb l’àrbitre o amb els membres de l’equip adversari, el capità de l’equip ho ha de comunicar a la comissió de seguiment, i aquesta ho resoldrà.

6. Els esports i el nombre de components del Trofeu UIB són els següents (masculins, femenins i mixtos):
bàsquet, futbol 7, futbol sala, voleibol, pàdel i tennis

Esport Mínim Màxim
Bàsquet 14 
Futbol sala 14 
Futbol 7 14 
Voleibol 8 14

7. Preus  (inclou samarreta):

Preus 
Tennis 20€ per persona
Pàdel 30€ per parella
Esports d'equip 200€ per equip

8. Els partits es disputaran de dilluns a divendres de 9 a 17 hores. Els participants podran escollir un horari preferent, però això no significa que
disputin tots els partits en l'horari escollit.

9. En el moment de la inscripció els participants hauran de presentar una fotocòpia de la matrícula que els acrediti com a estudiants, o del document que els acrediti com a PDI o PAS. No s’acceptaran les inscripcions que no tinguin les pertinents acreditacions.

10. El termini d’inscripció acaba el 30 de novembre.

11. La inscripció serà efectiva en el moment de presentar el full d’inscripció i els diners en efectiu a la recepció de CampusEsport, instal·lacions esportives de la UIB.

12. Una vegada feta efectiva la inscripció, es poden fer noves incorporacions als equips abans del torneig o durant el desenvolupament d’aquest.

13. La inscripció al torneig implica l’acceptació total d’aquestes normes. El fet que un participant desconegui aquesta normativa general de competició no justifica que la pugui incomplir.

14. Premis:
Trofeu per als guanyadors i samarreta per a tots els inscrits.

17. Els resultats i les classificacions de la competició es podran seguir a en aquesta web.